Inwoners, ondernemers en gemeente hebben samen een plan gemaakt voor het centrum van Heerenveen: de toekomstvisie voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum. In januari 2019 is dit proces gestart, nu ligt er een conceptvisie met 47 concrete projecten.

Wat staat er in de visie voor het centrum?

In deze conceptvisie staan 47 projecten. De zogenaamde bouwstenen. Die bouwstenen passen allemaal bij drie thema’s voor het centrum:

  • Compact & compleet
  • Ontvangen & ontmoeten
  • Bruisen & beleven.

Van fietsroute tot mooie stegen
De projecten zijn heel verschillend. Van een fietsroute rond het centrum tot herinrichting van het stationsgebied. Van vergroening van het centrum tot verplaatsen van de bibliotheek naar het centrum. Maar ook plannen voor verbetering van stegen, overdekte fietsenstallingen en aantrekkelijke speelplekken. Elk onderdeel draagt bij aan een gastvrij, gezellig centrum waar bezoekers graag komen: klaar voor de toekomst!

Meerdere investeerders
De geschatte kosten zijn € 25,9 miljoen aan nieuwe investeringen door de gemeente. Deels in de vorm van stimuleringsregelingen (een soort subsidies), waarbij ook andere partijen investeren. Dat kan in zowel in tijd als in geld zijn.

In juni 2020 besluit de gemeenteraad over het hele gemeentebudget voor 2021-2024. Dan wordt duidelijk welk deel van dat budget voor de projecten in het centrum beschikbaar komt.

Gebiedsdeals met afspraken
Het centrum is opgedeeld in 12 deelgebieden, inclusief stationsgebied en Sportstad. Voor elk deelgebied komt er een gebiedsdeal. Daarin maken betrokkenen samen afspraken over het waarmaken van de plannen voor dat gebied. Er komt een projectorganisatie om dit alles te begeleiden. In 2020 starten enkele projecten die snel te realiseren zijn, bijvoorbeeld het verbeteren van stegen en de verbindingen tussen het centrum en sportstad.

De conceptvisie kun je vinden op de website www.heerenveen.nl/g1000

Centrumvisie dankzij inwoners en ondernemers
In het raadsakkoord 2018-2022 sprak de gemeenteraad af om te experimenteren met verschillende soorten samenwerking met inwoners en ondernemers. De concept-centrumvisie van Heerenveen is er gekomen dankzij een nieuwe democratische vorm: de G1000. Een Burgertop,met 400 inwoners, leverde 250 concrete ideeën op voor het centrum van Heerenveen. Werkgroepen van inwoners en experts hebben 47 van deze ideeën uitgewerkt. Ook de ondernemers hebben, via hun G20-groep, bouwstenen aangeleverd. Hun advies en het Burgerbesluit zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De mogelijkheden en kosten van de bouwstenen zijn in beeld gebracht. Dit alles samen vormt nu de concept-centrumvisie voor Heerenveen.

Op 2 december bespreekt de raadscommissie de conceptvisie. Bij die commissievergadering is inspraak welkom. De gemeenteraad behandelt de conceptvisie op 16 december.

Inspreken bij de raadscommissie?
Op 2 december bespreekt de raadscommissie Ruimtelijk Ordening en Milieu de conceptvisie. Wil je inspreken voordat de gemeenteraad besluit over de conceptvisie? Geef dit vooraf aan via griffie@heerenveen.nl (uiterlijk 2 december om 12:00 uur). De commissievergadering is van 19:00 uur tot ongeveer 21:00 uur in de raadszaal van de gemeente Heerenveen.

Live meekijken
Je kunt de commissievergadering live volgen of later terugkijken via www.heerenveen.nl/gemeenteraad.

Tony Christopher – voorzitter stuurgroep van de Monitorgroep (ontstaan uit het burgerpanel)
“Bijzonder dat de gemeenteraad de inwoners van de gemeente Heerenveen een kans geeft om hun betrokkenheid te laten zien.  Nu gaat de volksvertegenwoordiging de wensen van de burgers uitvoeren. Een schitterende eerste stap op weg naar een toekomstbestendig en gastvrij centrum van Heerenveen!”

Sytske Atsma – directeur/bestuurder Stichting Bibliotheken Mar en Fean
“De bibliotheek als maatschappelijk hart in het hart van Heerenveen. Een plek voor de inwoners om zich een leven lang te ontwikkelen en mee te kunnen -blijven- doen! Ontmoeten, beleven, lezen, leren en ontspannen in brede zin. Elkaar versterken en samen optrekken, dat staat ons voor ogen in het centrum van Heerenveen.”

Eduard Kuijt – lid G20, eigenaar van Boekhandel Binnert Overdiep en Binnert OverKant
“Het is geweldig dat in de G20 alle partijen aan tafel zaten: horeca, winkeliers, vastgoed, bewoners en gemeente. De plannen die nu zijn ontwikkeld laten zich gemakkelijk integreren met die van de G1000, en ze zullen het centrum van Heerenveen de komende jaren een geweldige stimulans geven op het gebied van bedrijvigheid, cultuur, ontmoeting en vergroening.”

www.heerenveen.nl/g1000

InfoG1000Heerenveenopbrengst.pdf

Share This